Училищни документи 2021/2022г

Изпълнение на бюджет 30.06.2022г.

ИЗМЕНЯМ: ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I /ПЪРВА/, II /ВТОРА/ И III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЧАСТТА ЗА М. АВГУСТ 2022 Г.

Вътрешни правила за работна заплата

Бюджет на ВРБ на МОН

БЮДЖЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ - 31.03.2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

БЮДЖЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ - 31.12.2021

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГСА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ПГСА-ГР. ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК В ПГСА – ГР. ПАЗАРДЖИК

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРОГРАМА за обща подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГСА-гр. Пазарджик

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД , ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР.ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА

П Л А Н ЗДРАВНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

П Л А Н ЗА ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

П Л А Н за работа на Координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищни учебни планове