Училищни документи архив 2013/2014г


ДОКЛАД от проведено самооценяване на ПГСА- Пазарджик за учебната 2013/2014 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ 2014 ГОДИНА.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2014 ГОДИНА.

Бюджет за 2014г.- ПГСА Пазарджик.

КОРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ- 31 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГСА Пазарджик 01.01.2013- 30.09.2013 година.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.

Условия и критерии за получаване на стипендии от учениците в ПГСА

Доклад за самооценяване на ПГСА- Пазарджик за учебната 2012/2013г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА – ГРАД ПАЗАРДЖИК, ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 6 ОТ ЗМИП.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА

Правилник за дейността на училището за учебната 2013-2014 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2013-2014 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, възпитание и обучение за учебната 2013-2014 г.