Училищни документи 2022/2023г

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ПГСА-ГР. ПАЗАРДЖИК

И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ПГСА-ГР. ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ УЧИТЕЛ - РОДИТЕЛ КЪМ ПГСА – ГР. ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК В ПГСА – ГР. ПАЗАРДЖИК

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРОГРАМА за обща подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГСА-гр. Пазарджик

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР.ПАЗАРДЖИК

Училищен учебен план

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

П Л А Н ЗА ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

П Л А Н ЗДРАВНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ