Училищни документи 2019/2020г

ДОКЛАД от проведено самооценяване на Професионална гимназия по строителство и архитектура - гр.Пазарджик за учебната 2018 / 2019 и 2019 /2020 година

ДОКЛАД от проведено самооценяване на Професионална гимназия по строителство и архитектура - гр.Пазарджик

БЮДЖЕТА 01.01.2020 ГОДИНА

Вътрешните правила за работна заплата

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

З А П О В Е Д за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и чл.112,ал.1 от ЗПУО и чл.37 от Наредба 10/01.09.2016г. за обучение в самостоятелна форма

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГСА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА“

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Стратегия за развитие на ПГСА-гр.Пазарджик

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд, възпитание и обучени

Етичен кодекс на ПГСА-гр.Пазарджик

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици в ПГСА – гр. Пазарджик

План за противодействие на училищния тормоз по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз”

План за работа на координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище