Училищни документи 2020/2021г

БЮДЖЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ-30.06.2021

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

БЮДЖЕТ 2021 г.

Средства по формулата

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Правила за разрешаване на възникнали конфликти в ПГСА – гр. Пазарджик

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНААНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗДРАВНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици в ПГСА – гр. Пазарджик

План за противодействие на училищния тормоз по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз”

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз” 2020/2021 г.

План за работа на Координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище през учебната 2020/2021 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД , ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ЗАПОВЕД ЗА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

Правила за разрешаване на възникнали конфликти в ПГСА – гр. Пазарджик

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В ПГСА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ В ПГСА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИ В ПГСА И ОБЩЕЖИТИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛИ В ПГСА, РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛАТА ИНСТТИУЦИЯ, КОГАТО УЧИЛИЩЕТО Е БИЛО ПОСЕТЕНО ОТ ЛИЦЕ, ЗА КОЕТО СЕ ПОДОЗИРА ИЛИ Е ПОТВЪРДЕНО ЗА COVID-19

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛАТА ИНСТТИУЦИЯ, КОГАТО УЧИЛИЩЕТО Е БИЛО ПОСЕТЕНО ОТ ЛИЦЕ, ЗА КОЕТО СЕ ПОДОЗИРА ИЛИ Е ПОТВЪРДЕНО ЗА COVID-19

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ КОРИДОРИ