Училищни документи 2018/2019г

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД , ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици

Превенция тормоз

П Л А Н за работа на училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз

П Л А Н за работа на Координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище през учебната 2018/2019 година

П Л А Н за противодействие на училищния тормоз

Превантивни мерки за ограничаване на училищния тормоз и насилието между учениците

Процедура при установяване на насилие и тормоз в училище

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ПГСА - ГР. ПАЗАРДЖИК

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие

Механизъм за противодействие