Училищни документи архив 2011/2012г


БЮДЖЕТ НА ПГСА 2012година.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА – ГРАД ПАЗАРДЖИК, ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 6 ОТ ЗМИП.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГСА КЪМ 31.12.2011 година.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГСА КЪМ 30.09.2011 година.

Училищни учебни планове за ученици, приети за учебната 2011/2012 година.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - ГР. ПАЗАРДЖИК.

Правилник за дейността на училището за учебната 2011-2012.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2011-2012 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, възпитание и обучение за учебната 2011-2012 г.