Училищни документи 2017/2018г

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2018

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГСА

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ПГСА - ГР. ПАЗАРДЖИК

Процедура при установяване на насилие и тормоз в училище

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

КОРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ - 30.09.2017

УЧЕБЕН ПЛАН

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ПГСА – гр. Пазарджик

П Л А Н за работа на координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище през учебната 2017/2018 година

П Л А Н за противодействие на училищния тормоз по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз” в Професионална гимназия по строителство и архитектура - гр. Пазарджик

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ПГСА-гр.Пазарджик ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗРАВОСЛОВНИ ИБЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД , ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР.ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици в ПГСА – гр. Пазарджик

УСТАВ на Ученическото самоуправление на ПГСА-гр.Пазарджик