Училищни документи архив 2012/2013г


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГСА Пазарджик 01.01.2013- 30.06.2013 година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА ЗА 2013 Г. ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГСА 01.01.2012-31.12.2012година.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГСА КЪМ 30.09.2012 година.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - ГР. ПАЗАРДЖИК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА – ГРАД ПАЗАРДЖИК, ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 6 ОТ ЗМИП.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК.

Правилник за дейността на училището за учебната 2012-2013.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2012-2013 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, възпитание и обучение за учебната 2012-2013 г.