Училищни документи архив 2016/2017г

Корекция бюджет - 30.06.2017 г.

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

КОРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ - 31.03.2017 г.

ЗАПОВЕД – Правила от 01.01.2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Корекция бюджет - 31.12.2016 г.

Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

Програма за кариерно ориентиране на учениците В ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

Корекция бюджет - 30.09.2016-1

Етичен кодекс на ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

Доклад от проведено самооценяване на ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК за учебната 2015/2016 г.

Годишен план на училището за учебната 2016/2017 г.

Учебни планове за учебна 2016/2017 г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2016-2017 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2016-2017 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, възпитание и обучение за учебната 2016-2017 г.

Стратегия за развитие на ПГСА-гр.Пазарджик за периода 2015-2018 г.

Вътрешни правила за работната заплата в ПГСА-гр.Пазарджик