История на училището


Годината е 1959. Започва утвърждаването на учебното заведение като промишлено училище по сградостроителство, с двугодишен срок на обучение на учениците. Трудно начало: училището няма собствена сграда и занятията се водят в бившето турско училище, в Механотехникума, във второ основно училище, в старото еврейско училище, в Икономическия техникум. Нерадостна одисея на бездомници от специалистите зидари, зидаро-мазачи и зидаро-кофражисти. Но броят на учениците постоянно нараства, откриват се нови специалности-водопровод и канализация, електрически инсталации, арматуристи.
Годината е 1961, когато се полагат основите на новото училище. Започва упорита и денонощна работа и за сравнително кратък период е изградена добра материална база.
През април 1967 година тържествено се открива новото училище-красива триетажна сграда, столова, физкултурен салон, прекрасен парк.
1971-72 година училището прераства в СПТУ, като първоначално се открива една паралелка, подготвяща кадри със средно образование по специалност “Електромонтьор на силнотокови и слаботокови електрически инсталации в сгради”, с три годишен срок на обучение
1972-73 година-откриват се още две паралелки за кадри със средно образование по специалностите: “Мозайки, облицовки и настилки” и “Монтьор на водопровод и канализация”.
1977 година-завършен е четвъртият етаж на СПТУ по индустриално строителство и тежкият труд остава само спомен за загрубелите длани на учители и ученици. Оттук-нататък всеки изминал ден училището укрепва и печели признанието на обществеността в града и региона.
Пълно интегриране на обучение с производствен труд и организиране на свободното време на учениците-училищен духов оркестър, художествени състави, спортни отбори и много призови награди.
1991-92 година се открива специалност “Строителство и архитектура” с 4-годишен срок на обучение.
1996-97 година-ново начало с нова специалност “Строителство и архитектура с интензивно изучаване на немски език” с 5-годишен срок на обучение.
21.04.1998 година започва ново летоброене- на Техникум по строителство.
Учебната 2000-2001 година започва с нова специалност “Водно строителство” с 5-годишен срок на обучение, изучавана в училището за първи път.
През май 2003 година със заповед на Министъра на образованието и науката училището променя статута си и става Професионална гимназия по строителство и архитектура.
През учебната 2005-2006 година е открита специалността “Сухо строителство” с 4-годишен срок на обучение.
2007-2008 година започва с поредната нова специалност “Дограма и стъклопоставяне”.
Учебната 2008-2009 година започва с поредната нова професия за училището “Геодезист”, специалност “Геодезия”
През 2009 година ПГСА-гр. Пазарджик чества своята 50-годишнина. На 29.04. се състоя тържествен концерт, в който се включиха активно учениците на гимназията, регионални състави, певци и инструменталисти. Във връзка с юбилея бяха издадени CD и училищен алманах. В тях са публикувани творби на възпитаниците на ПГСА, материали на учители, поздравителни адреси. Изданията са изпратени в Националния музей на образованието-Габрово и РИМ-Пазарджик.
През 2011-2012 година е открита поредната нова специалност “Недвижими имоти” от професия “Брокер”.
През 2012-2013 в училището започва вечерна форма на обучение за лица над 16 години, с двугодишен срок на обучение по рамкова програма А, по професия “Помощник в строителството”, специалност “Основни и довършителни работи” – I СПК.
От 2013-2014 година се въвежда и задочна форма на обучение за лица над 16 години, с четиригодишен срок на обучение по рамкова програма В, по професия “Строител”, специалност “Вътрешни облицовки и настилки” – II СПК.
В училището се провеждат редица състезания и конкурси, част от които са традиция за учениците: природоматематеческо – “Сблъсък за една минута” и по професионална подготовка – “Да измерим Земята” и “Най-добър млад строител”.
Стратегията за развитието на ПГСА е свързана с адаптиране на съществуващите образователни програми по отношение на динамично променящите се строителни технологии, покриването на европейските и световните стандарти за развитие и модернизиране на професионалното образование и повишаване на квалификацията на специалистите по професионално образование в строителството. ПГСА-Пазарджик има опит в реализирането на проекти по национални и международни програми, в т.ч.през последните пет години: BG051PO001 – 3.3.03 „Училищни и студентски практики” по ОП „Развитие на човешките ресурси”; Квалификационно обучение на безработни лица към МТСП, ДБТ – Пазарджик и др.; по програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”, категория на дейността “Мобилност” – проект 2010-1-BG-LEO001-03359 “Европейска строителна практика чрез компютърните технологии”; проект 2011-1-BG1-LEO01-04597 “Германският опит при проектирането и изграждането на "пасивна къща",2012-1-BG1-LEO01-06851“Чиста Европа чрез зелена енергия”.
Приоритет в дейността на ръководството е разработване на проекти по национални и международни програми със социално и икономическо значение, водещи до повишаване качеството на образование и обучение в ПГСА-гр. Пазарджик:
- През 2013 г. успешно приключи проект “Повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на дограма в ПГСА-гр.Пазарджик” чрез средства от безвъзмездна помощ на Японското правителство в подкрепа на структурните реформи в България;
- През м.август 2013 г. стартира проект по Международен Фонд Козлодуй “Повишаване на енергийната ефективност на ПГСА-гр.Пазарджик”, свързан с външно топлоизолиране на сградите, изграждане на ново котелно на отоплителната инсталация в основната училищна сграда, изграждане на соларни инсталации за общежитието и санитарните възли в училищната сграда


Стратегическа цел: Училището да се превърне в учаща се организация, където администраторите са партньори, които премахват причините по пътя на успеха на учениците, където учениците постоянно подобряват и разширяват своите знания, умения, интереси, способности, развиват характера си, “ да стават все по-добри и по- добри всеки ден и да помагат на другите да правят същото”, където учителят постоянно учи: начините за диалог с ученика, начините на взаимодействие с колеги и родители за улесняване развитието на ученика, защото доброто е във всяко живо същество и всички ние, които работим с живата материя сме длъжни да забелязваме всяко негово проявление и да го насочваме в правилната посока.