Национални проекти

Националната програма "Иновации в действие"

Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Националната програма "Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти"

Национална програма: „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Дейност 3

Национална програма: „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Дейност 1

ПРОЕКТ BG05М2ОР00-3.004-«Ограмотяване на възрастни-Фаза 1“ - “Нов шанс за успех”

ПРОЕКТ "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза-1"

ПРОЕКТ ЧОС-3699/22.02.2017 «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ, ГР.ПАЗАРДЖИК"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001"Да направим училището привлекателно за младите хора"

ПРОЕКТ "Повишаване на енергийната ефективност в ПГСА-гр.Пазарджик"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни- “Нов шанс за успех”

Аз мога

ПГСА – гр.Пазарджик и КСБ – за устойчиво партньорство в обучението на строителни специалисти

Проект Красива България

Проект "Повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на дограма в ПГСА-гр.Пазарджик"