СПЕЦИАЛНОСТИ С II - РА СТЕПЕН (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ) НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДНЕВНА ФОРМА: