<< всички новини

Нов шанс за успех

На 07 юни 2019 г. в Професионална гимназия по строителство и архитектура – град Пазарджик се връчиха удостоверения за завършен начален етап на образование. Осем обучаеми успешно завършиха този етап от проект ПРОЕКТ BG05М2ОР00-3.004-«Ограмотяване на възрастни-Фаза 1 - “Нов шанс за успех”  Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020 г. Съфинансиране: Европейския социален фонд на Европейския съюз Водеща организация:МОН 

Периодът от пет месеца беше достатъчен, за да могат включените в проекта да получат знания, които покриват съвременните образователни изисквания. Целта е да се насърчи грамотността, да се положи основата по математика, история и география.

На всички е предоставена възможност за продължаване на образованието, включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.