<< всички новини

Успешни и мобилни в Европа

В рамките на проекта, след извършен предварителен подбор от Агенцията по заетостта от 31.03 до 23.04.2018 г. дванадесетокласниците Даян Дилянов Димитров , Христо Георгиев Гайдаров, Стоян Цветанов Костадинов, Николай Цветанов Костадинов , Красимир Александров Зашев реализираха триседмично практическо обучение по специалността „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация" в центъра на BiW в гр. Ерфурт, Германия, съвместно с учениците на останалите пет професионални гимназии по проекта.

Основните теми, с които бяха запознати, са: специфики на фасадната изолация, топлоизолация и вътрешна изолация, сградна обвивка, специфики на нискоенергийната сграда, въздухоплътност и др. По време на практическите занятия от обучението участниците използваха съвременни материали за нискоенергийни изолации върху различен тип повърхности. Обучителният процес беше съпътстван от излети с цел обследване на реални строежи и сгради за онагледяване на взаимовръзките и зависимостите при външната изолация. Участниците придобиха знания и умения използване на иновативни и качествени методи за обновяване на съществуващия сграден фонд и изграждане на нови и енергийно ефективни сгради по добре изпитани немски технологии.

На 09.05.2018 г. приключи следващата дейност съгласно план-графика на проекта – организиране и провеждане съвместно с партньорите от Агенцията по заетостта на  шест кариерни ателиета по стандартизирана програма, включваща следните теми, заложени в проектното предложение:

∙ подготовка на документи за кандидатстване за работа - автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;
∙ умения за добро представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа;
∙ ефективно използване на източниците за информация за търсене на работа и стаж, вкл. EURES портала;
∙ използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване;
вербална и невербална комуникация и повишаване на самоувереността и мотивацията.

Обучението бе извършено от г-жа Гергана Белева – младши експерт ДБТ, отдел „ПУ“.

За участниците предстои да попълнят в OLS  езиков тест за втора оценка за определяне на ниво и Online survey – електронна анкета за оценка относно цялостното им участие в проекта, която се получава автоматично по имейл.