<< всички новини

Среща с експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Управляващия орган на ОП „НОИР“ в ПГСА-гр. Пазарджик

На 28.03.2024 г. ПГСА-гр. Пазарджик посрещна експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Управляващия орган на ОП „НОИР“в изпълнение на споразумение за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021-2027г. във връзка с оценка на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”
Експертите бяха запознати със SWOT анализ на дейностите по проекта в гимназията. Като силни страни за реализацията на дейностите на училищно ниво бе отчетено, че иновацията „Класна стая в облака“, стартирала през 2019 г. с Решение № 479 на Министерския съвет от 5.08.2019 г. - въвеждане на образователната платформа „Google Workspace for Education“ с ученици от IX а клас, специалност „Строителство и архитектура“ е продължила с обучението на учениците от останалите класове и учителите по проекта “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. По време на обученията ученици и учители се запознаха с функционалностите на Google Classroom, Google Search, Gmail, Google Drive, Google Doc, Google Forms, Google Sites, Google Meet, YouTube и придобиха практически умения за работа в електронна среда, с които са изпълнени основната и специфични цели на проекта.

Като слаби страни на проекта бе посочено, че получените технически устройства са разпределени на база брой ученици в училището, без да се отчитат уязвимите групи в него, трудната работа с интерфейса на електронната платформа на проекта и огромния брой сканирани документи.

Изпълнението на дейностите по проекта дава възможност за мултиплициране на дейностите на училищно ниво за обучение на новопостъпили учители и ученици в ПГСА и екипна работа по други национални програми и международни проекти.

Ученици демонстрираха наученото чрез конкретни техни разработки чрез функционалностите на Google Classroom, Google Search, Gmail, Google Drive, Google Doc, Google Forms, Google Sites, Google Meet, YouTube.

Експертите чуха мнението на ученици, техните родители и учителите, преминали обучение в рамките на проекта и създадените отлични условия за екипна работа между учители и ученици, както в условия на кризи, така и по време на учебния процес.