<< всички новини

ФРЕНСКА ВИЗИТА В ПГСА - ГРАД ПАЗАРДЖИК

ПГСА – град Пазарджик като Център за високи постижения посрещна първите си партньори - учители по професионална подготовка от строителен лицей в гр. Орлеан, Франция във връзка с обмяна на добри практики в професионалното обучение и предстоящи практики на френски ученици в строителни и мебелни фирми от гр. Пазарджик.

Гостите отседнаха в общежитието на ПГСА, посетиха учебни часове по професионална подготовка, фирми партньори в дуалната система на обучение. Визитата бе във връзка с предстоящите практики на ученици от Франция в ПГСА, които ще се проведат в периода от 10.06.2024 г. до 05.07.2024 г.

Първоначално френските възпитаници ще проведат едноседмично интегрирано обучение с учениците на ПГСА в учебните часове по професионална подготовка, а след това триседмична практика в реална работна среда във фирмите партньори – „АРТ СТРОЙ ПРО“ ООД, „ВАЛДАНИ“ ЕООД и мебелната фабрика „БМД-БИДЖЕВИ“ ЕООД.

На среща – интервю с учителите, те споделиха своите впечатления от базата на училището, учениците и учителите в ПГСА. Впечатлени са от фирмите – партньори, в които нашите ученици провеждат практиките си. Оценката им е отлична, условията за работа – перфектни. Впечатлени са и от мащабите на производството в тях.

Гостите посетиха учебни часове по професионална подготовка. В часа по „Компютърно чертане в строителството“ в XI а клас, специалност „Строителство и архитектура “ френските учители бяха впечатлени от работата на учениците по учебната програма, по която се изготвя малък проект на жилищна сграда, поетапно с въвеждане на новите знания до достигане в края на учебната година до цялостното му завършване.

В часа по РПП „Строително информационно моделиране“ в X а клас, специалност „Строителство и архитектура“ инж. Харалампиева с помощта на ученици от XII а клас демонстрира цялостната концепция за създаване на информационен модел на сграда, пренасяйки знанията на учениците от „Строителна графика“ към 3D чертане.

В часа по „Екологично и енергоефективно строителство“ учениците от XI а клас ползвайки електронното помагало по учебния предмет, изготвено от учителите на гимназията и НПО „Ен Ефект“ и поместено в националната електронна библиотека на учителите, решаваха задачи за определяне коефициента на топлопреминаване под ръководството на инж. Манолова.

В часа по „Чужд език по професията – английски“ с XII а клас г-жа Мария Горанова интегрира урочната единица със знанията на учениците по „Градоустройство и архитектура“. В часа с учениците от специалност „Мебелно производство“- XI б френските учители са впечатлени от отговорното им отношение към предмета „Конструиране на мебели“.

След часовете дискутираха видяното, обмени се опит - какви са приликите и разликите в преподавнето в България и Франция по професионална подготовка и обучението в реална работна среда. Най-силно впечатление на френските учители, което споделиха на интервюто, е, че са приятно изненадани от взаимоотношенията учител – ученик. Много спокойно, приятелско общуване, изградено на основата на доверие и загриженост. Учениците се чувстват много добре в училищната среда и това е предпоставка те да полагат усилия и да работят в часовете. Учителите са винаги усмихнати и разговарят в междучасията с децата.

Френските ученици, които се очакват в ПГСА-гр. Пазарджик са от специалностите: „Икономика на строителството“, която кореспондира на професия „Строителен техник“-2 ученици, „Строител на довършителни работи“ – 1 ученик и „Мебелно производство“-1 ученик.