<< всички новини

НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

За поредна година ПГСА-гр. Пазарджик взе участие в националните дни за учене през целия живот като училище, в което много възрастни от региона актуализират своите знания и умения, придобиват компетентности по част от професия, свидетелство за професионална квалификация за първа, втора и трета степен, валидират знания, умения и компетентности, придобити по неформален и самостоятелен начин.

Мащабите на настъпващите в света и Европа икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографско напрежение, породено от остаряването на населението, изискват нов подход в изпълнението на концепцията за учене през целия живот. Все повече се осъзнава, че големият източник на работната сила в идните години ще бъдат възрастните, а не младите работници и специалисти.

През изминалата учебна 2017-2018 г. училището отново беше център на образователни услуги за гражданите – ограмотяване или търсещи придобиване на професионални компетентности:

Резултати от изпити до юли 2018 г.