<< всички новини

В ПГСА – град Пазарджик, започна „Нов шанс за успех“ – проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”


23 са обучаемите, включени в проекта „Нов шанс за успех”, който стартира в ПГСА – град Пазарджик. Обучението продължава 20 седмици. Курсът за ограмотяване включва часове по български език и литература и по математика. Човекът и природата и човекът и обществото са другите предмети, с които са ангажирани обучаемите. Курсът ще завърши с полагане на писмен изпит.
Проектът BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ („Нов шанс за успех“) е по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Реализира се на територията на цялата страна.
Проектът цели създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя. Инициативата е фокусирана върху създаването на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.