<< всички новини

Ден на кариерата в ПГСА – град Пазарджик

На 27 април 2017 година в ПГСА – град Пазарджик, се проведе инициативата „Ден на кариерата”, която се реализира по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проявата премина под надслова „Моята мечтана професия“.
Събитието беше уважено от инж. Евтим Янев – общински съветник и член на УС на КСБ - Пазарджик, председател на Сдружението на предприемачите, г-жа Пенка Нанева – старши експерт в РУО – град Пазарджик, г-жа Катя Михайлова – главен счетоводител в РУО – Пазарджик, инж. Тодор Калоянов – председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на УАСГ. Всички те насърчиха присъстващите, пожелаха им здраве и успехи в избора на професия.
През цялата учебна година учениците активно бяха ангажирани с редица дейности, свързани с кариерното ориентиране. С помощта на Ученическото самоуправление и инж. Недялка Енева - координатор по организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в ПГСА, бяха реализирани много тържества, срещи с представители на различни професии, консултации със специалисти от ЦКО - Пазарджик, с преподаватели от ВУЗ.
Събитието събра много гости и възпитаници на гимназията. Присъстваха представители на ВУЗ. Седмокласници и осмокласници от различни училища имаха възможност да се включат в проявата, подкрепена от Център за кариерно ориентиране – град Пазарджик, да разгледат класните стаи, компютърните кабинети, конферентната зала, училищната библиотека, работилниците. Всички, които се интересуваха от условията за прием и обучение в ПГСА, получиха разяснения и рекламни материали.
Инж. Петя Иванова – директор на гимназията, поздрави присъстващите и им пожела успехи в професионално отношение. Благодари на гостите за проявения интерес към инициативата, на директорите на основни училища – г-жа Р. Панайотова, г-жа Г. Барова, г-н И. Иванов. Инж. Иванова подчерта необходимостта от професионално ориентиране още от ранна детска възраст. Проектът е ориентиран към учениците, но целият педагогически екип повиши своята емоционална и педагогическа експертиза. Инж. Иванова изрази благодарност за подкрепата и към РУО – град Пазарджик, КСБ, КИИП, Камара на архитектите, ЦКО – Пазарджик. Директорът изрази задоволство от факта, че ПГСА и училище „Св. Климент Охридски“- град Пазарджик, участват в пилотния проект. В създадения в началото на учебната година специален клуб „Кариера“ в ПГСА учениците и учителите обменяха идеи, успяваха да си сътрудничат във връзка с професионалното ориентиране на младите хора. Важно е, че съпричастност има от страна на родители, ученици, институции.
По време на „Ден на кариерата“ бяха наблюдавани демонстрации на гимназисти от специалностите „Геодезия“, „Електрически инсталации“ и „Сухо строителство“. Учениците с интерес се включиха в творческото ателие, в което създадоха кули от спагети.
Впечатляващ поздрав отправиха младите хора от Представителен детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица”. Негов главен художествен ръководител и хореограф е г-жа Маргарита Караджова. Много ученици от гимназията получиха грамоти и награди за своите есета, снимки, постери и рисунки, с които участваха в традиционния за училището конкурс „Аз мога повече“. Тази година той премина под надслова „Моята мечтана професия“. Наградите връчи г-жа Наталия Спасова – ръководител на ЦКО – град Пазарджик. Тя благодари на участниците и пожела на присъстващите да заспиват с мечти и да се събуждат с цели.
Знанията и уменията винаги са поощрявани в ПГСА. От години в гимназията се работи по международни проекти: "Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство", BUILD UP Skills EnerPro, "ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ", "Чиста Европа чрез зелена енергия – 1 и 2", „Европейска строителна практика чрез компютърните технологии“, „Обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени - Make the Link – Climate exChange“, „Германският опит при проектирането и изграждането на "пасивна къща" и други. Преди броени дни 20 ученици се завърнаха от Португалия, където в рамките на две седмици повишаваха своите знания и умения по проекта „Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство“.
Събитието „Ден на кариерата“ завърши с флашмоб, организиран с любезното съдействие на партньора на събитието – ЦКО – град Пазарджик. Под синьо-белите шатри на мечтите, сред много балони и цветя присъстващите обсъдиха редица теми, касаещи израстването на младите хора.