<< всички новини

Ученици от ПГСА посетиха изложба, посветена на Димитър Димов

На 24 април 2019 г. в Професионална гимназия по строителство и архитектура – град Пазарджик се проведе финален изпит по ПРОЕКТ BG05М2ОР00-3.004-«Ограмотяване на възрастни-Фаза 1 - “Нов шанс за успех” Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020 г. Съфинансиране: Европейския социален фонд на Европейския съюз Водеща организация:МОН

Тестовете, по които работиха обучаемите бяха по български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото.

Групата за ограмотяване /1 – 4 клас/ се състоеше от 15 човека, а на самия изпит се явиха 8. Причините за отпадане на част от участниците в проекта са предимно заминаването им в чужбина. Най – младият обучаем, който успешно премина тази фаза е на 22 години, а най – възрастният на 45.

Целта на проекта е да се насърчи грамотността. Специално място се отделя на съвременните информационни средства, създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда.

Осигуряват се възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование.