<< всички новини

Ограмотяване на възрастни-Фаза 1

На 19 август 2019 г. в Професионална гимназия по строителство и архитектура – град Пазарджик стартира нов етап от проект ПРОЕКТ BG05М2ОР00-3.004-«Ограмотяване на възрастни-Фаза 1 - “Нов шанс за успех”
Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020 г. Съфинансиране: Европейския социален фонд на Европейския съюз Водеща организация:МОН
Сформирани бяха две групи за придобиване на компетентности /7 клас/ .Обучението се провеждаше от 14.30 ч. в ПГСА – гр. Пазарджик. Учебните предмети, които се изучаваха бяха: български език и литература, математика, технологии и предприемачество, история и цивилизации, информационни технологии, английски език, физика и астрономия, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.
Общата бройка на участниците в проекта беше 23. На финалните тестове, които се състояха на 13,14 и 15 ноември се явиха 20 . Всички издържаха успешно изпитите и ще получат Свидетелство за основно образование.
Повечето обучаеми желаят да продължат образованието си във вечерна форма на обучение в ПГСА –град Пазарджик.

Целта на проекта е да се насърчи грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства, създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.