Първи учебен срок

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

Обучение на ученици. Проект „Придобиване на дигитални компетентности, свързани с информационен модел на сграда“

Обучение на учители. Проект „Придобиване на дигитални компетентности, свързани с информационен модел на сграда“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

1 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

2 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

3 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

4 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

5 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

6 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

7 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022-2023 г

проект по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, модул 1 „Изкуства“ и модул 2 „Спорт“

Практика на ученици в Германия по програма „Еразъм +”

ПЛАН – ГРАФИК за провеждане на допълнителни занимания по професионална подготовка-практика за учениците от X б клас, специалност „Мебелно производство“/a>

Седмично разпределение

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ДНЕВЕН РЕЖИМ) ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ДНЕВЕН РЕЖИМ) ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I /ПЪРВА/, II /ВТОРА/ И III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

П Л А Н ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, относно ДЗИ – 2023 година

Учебниците, по които ще се извършва обучението за всеки клас/паралелка/специалност за учебната 2022/2023 година

График на учебна практика – І-ви срок на учебната 2022/2023 година

Консултациите на учителите по общообразователна подготовка и професионална подготовка-теория и практика за подготовка на учениците за явяване на ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК през I-ви учебен срок

Видовете спорт и график за провеждане на часа за спортни дейности през I - ви учебен срок