Първи учебен срок

Оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка със заповед № УД-130-130/12.11.2020година

График за провеждане на класните работи през I-ви учебен срoк

ГРАФИК КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ – І УЧЕБЕН СРОК,

График за производствената практика на учениците от XII клас

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В ПГСА-ГР. ПАЗАРДЖИК

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I /ПЪРВА/, II /ВТОРА/ И III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, относно ДЗИ – 2021 година

Учебниците, по които ще се извършва обучението за всеки клас/паралелка за учебната 2020/2021 година

Провеждането на допълнителния час на класа през I-ви учебен срок

Видовете спорт и график за провеждане на часа за спортни дейности

Консултациите на учителите по общообразователна подготовка и професионална подготовка-теория и практика за подготовка на учениците за явяване на ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК

График на учебна и производствена практика – І-ви срок на учебната 2020/2021 година