Втори учебен срок

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение и поправителни изпити

Заповед за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Консултации на учителите по общообразователна и професионална подготовка- теория, професионална подготовка-практика;

График за провеждане на контролните работи през ІІ-ри учебен срок

График за провеждане на класните работи през II-ри учебен срoк

График за провеждането на допълнителния час на класа през II-ри учебен срок на учебната 2017/2018 година

Видовете спорт и график за провеждане на часа за спортни дейности през II - ри учебен срок на учебната 2017/2018 година

Първи учебен срок

Заповед за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за консултации на учителите по общообразователна подготовка и професионална подготовка-теория и практика за подготовка на учениците за явяване на ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК през I-ви учебен срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класните работи през I-ви учебен срoк на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на контролните работи през І-ви учебен срок на учебната 2017 / 2018 година

Протокол за оценка на седмичното учебно разписание

Видовете спорт и график за провеждане на часа за спортни дейности през I - ви учебен срок на учебната 2017/2018 година

График на учебна и производствена практика – І-ви срок на учебната 2017/2018 година

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 4-годишен срок на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I /ПЪРВА/, II /ВТОРА/ И III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Консултации на учителите по общообразователна и професионална подготовка-теория, професионална подготовка-практика (подготовка на учениците за състезанието „Най-добър млад строител“ през I-ви учебен срок на учебната 2017/2018 година да се провеждат при следния график

П Л А Н ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, относно ДЗИ – 2018 година

График за производствената практика на учениците от XII клас, съгласно сключени договори със строителни фирми, както следва от 01.10. до 15.12.2017 г.

Учебниците, по които ще се извършва обучението за всеки клас/паралелка за учебната 2017/2018 година

График за провеждане на допълнителния час на класа през I-ви учебен срок на учебната 2017/2018 година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Критерии за подбор

Заповед за подбор

Заповед за подбор на комисия

З А П О В Е Д № УД-122-73/27.09.2017 г. На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал 1 от ЗПУО и във връзка с изпълнение на проект № 2017-1-BG01-KA102-035639 "Виртуален информационен модел на нискоенергийна сграда" по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ», дейността “Мобилност

График за провеждане на предварителна подготовка по немски език за учениците, подали молби за участие в проекта

График за провеждане на предварителната педагогическа /професионална/ подготовка на учениците

Теми, график и учители за провеждане на предварителната културна подготовка на учениците