АРХИВ 2014/2015г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ И СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ВЕЧЕРНА ФОРМА 2014/2015 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2-ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 4-ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТАЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I /ПЪРВА/, II /ВТОРА/ И III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

П Л А Н ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ОТНОСНО ДЗИ – 2015 ГОДИНА

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ “ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ”- X Е КЛАС ВКЛЮЧВАТ СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО СЕСИИ

УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ВСЕКИ КЛАС/ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА


П Р О Е К Т № 2014-1-BG01-KA102-001222 «ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +»

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК
КРИТЕРИИЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТТА
ПРОГРАМАЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ МОЛБИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА /ПРОФЕСИОНАЛНА/ ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ
ТЕМИ, ГРАФИК И УЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ
Заповед за корекция на: ТЕМИ, ГРАФИК И УЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ
ЗАПОВЕД ЗА ПОДБОР
ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ ПОДБОР
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ В ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ЕЗИКОВА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА