АРХИВ 2011/2012г.


ГРАФИЦИ във връзка с проект 2011-1-BG1-LEO01-04597 по програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”, категория на дейността “Мобилност” – “Германският опит при проектирането и изграждането на "пасивна къща"

ГРАФИК за производствената практика на учениците от XI клас, съгласно сключени договори със строителни фирми 2011/2012

ГРАФИК за производствената практика на учениците от XII клас, съгласно сключени договори със строителни фирми 2011/2012

ГРАФИК за провеждането на допълнителния час на класа през І-ви учебен срок на учебната 2011/2012година

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ през І-ви учебен срок на учебната 2011/2012 година

ГРАФИК за консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ през І-ви учебен срок на учебната 2011/2012г.

ГРАФИК за провеждане на класните работи през І-ви учебен срoк на учебната 2011/2012 година

П Л А Н ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, относно ДЗИ – 2012 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА II /ВТОРА/ И III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2011/2012 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА.