АРХИВ 2009/2010г.


График за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт през ІІ-ри учебен срок на учебната 2009/2010г.

График за kонсултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ през втори учебен срок на учебната 2009/2010г.

График за провеждането на допълнителния час на класа през ІІ-ри учебен срок на учебната 2009/2010г.

График за провеждане на класните работи през ІІ-ви учебен срoк на учебната 2009/2010г.

График за провеждане на олимпиадите, комисиите за проверка на писмените работи и квесторите- учебната 2009/2010г.

График на допълваща практика- за периода 04.01.2010г. до 29.01.2010г.

График на допълваща практика през І-ви учебен срок на учебната 2009/2010 година

График за провеждане на допълнителния час по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ през І-ви учебен срок на учебната 2009/2010 година

График на допълнителния час на класа през І-ви учебен срок на учебната 2009/2010 година

График за провеждане на класните работи през І-ви учебен срoк на учебната 2009/2010 година

График за консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ през I-ви учебен срок на учебната 2009/2010 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ- 2009/2010 година

Учебниците, по които ще се извършва обучението за всеки клас/паралелка за учебната 2009/2010 година

П Л А Н ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, относно ДЗИ – 2010 година

ГРАФИК НА УЧЕБНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – I СРОК НА УЧ. 2009/2010

График за производствената практика на учениците от XII клас- 2009/2010