СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА/СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИККЛАСИРАНЕ – КОНКУРС – ТЕСТ / БЕЛ И МАТЕМАТИКА/ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Учениците се научават и могат да:

• Организират и контролират подготвителните дейности на строителната площадка;
• Организират и контролират изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи в груб строеж, както и на довършителните работи на строителния обект;
• Участват при изработването на инвестиционен проект за части архитектурна и конструктивна;
• Подготвят скици за проектиране и други документи за започване на проектиране или строителство;
• Вземат участие в разработването на оферти, документи и книжа за участие в търгове;
• Участват при трасиране на сгради и съоръжения, дават строителна линия и нива на обектите;
• Заснемат съществуващи сгради и постройки.

Учениците придобиват:


• Компютърна грамотност-компютърно чертане с AutoCAD;
• След 12 клас и положени държавни изпити по теория и практика получават ІІІ степен на професионална квалификация –“Строителен техник”.

Подходящи места за работа:


• Общински администрации;
• Проектантски бюра;
• Технически ръководители в строителни фирми.